Postcodes en plaatsen in Friesland

Het overzicht van de postcodenummers en plaatsen van de provincie Friesland

Algemene informatie Friesland


Aantal postcodes 417
Aantal plaatsen 387


Alle plaatsen in Friesland


Aalsum Abbega Achlum Akkrum Akmarijp Alde Leie Aldeboarn Aldtsjerk Allingawier Anjum Arum Augsbuurt Augustinusga Baaiduinen Baaium Baard Bakhuizen Bakkeveen Balk Ballum Bantega Bears Beetsterzwaag Berltsum Bitgum Bitgummole Blauwhuis Blessum Blije Blokker Boazum Boelenslaan Boer Boksum Bolsward Bontebok Boornbergum Boornzwaag Bornwird Brantgum Breezanddijk Britsum Britswert Broek Broeksterwâld Buitenpost Burdaard Buren Burgum Burgwerd Burum Cornwerd Damwâld De Falom De Knipe De Tike De Veenhoop De Westereen De Wilgen Dearsum Dedgum Deinum Delfstrahuizen Dijken Dokkum Dongjum Doniaga Drachten Drachten-Azeven Drachtstercompagnie Driezum Drogeham Dronryp Eagum Earnewâld Easterein Easterlittens Eastermar Easterwierrum Echten Echtenerbrug Ee Eesterga Elahuizen Emst Engwierum Epe Exmorra Feanwâlden Feinsum Ferwert Ferwoude Firdgum Follega Folsgare Formerum Foudgum Franeker Friens Frieschepalen Gaast Gaastmeer Garyp Gauw Gerkesklooster Gersloot Ginnum Goënga Goëngahuizen Goingarijp Gorredijk Goutum Greonterp Grou Gytsjerk Hallum Hantum Hantumeruitburen Hantumhuizen Harich Harkema Harlingen Hartwerd Haskerdijken Haskerhorne Hee Heeg Heerenveen Hegebeintum Hemelum Hempens Hemrik Herbaijum Hiaure Hichtum Hidaard Hieslum Hijum Hilaard Hindeloopen Hinnaard Hitzum Hollum Holwerd Hommerts Hoorn Hoorn Hoornsterzwaag Houtigehage Húns Hurdegaryp Idaerd Idsegahuizum Idskenhuizen Idzega Iens IJlst Indijk Ingelum It Heidenskip Itens Jannum Jellum Jelsum Jirnsum Jislum Jistrum Jonkerslân Jorwert Joure Jouswier Jubbega Jutrijp Kaard Katlijk Kimswerd Kinnum Klooster Lidlum Koarnjum Kolderwolde Kollum Kollumerpomp Kollumerzwaag Kootstertille Kornwerderzand Kortehemmen Koudum Koufurderrige Kûbaard Landerum Langezwaag Langweer Leeuwarden Legemeer Lekkum Lemmer Leons Lichtaard Lies Lioessens Lippenhuizen Loënga Lollum Longerhouw Luinjeberd Luxwoude Lytsewierrum Makkum Mantgum Marrum Marsum Menaam Metslawier Midlum Midsland Miedum Mildam Minnertsga Mirns Moddergat Molkwerum Morra Mûnein Munnekezijl Nes Nes Nes Niawier Nieuwebrug Nieuwehorne Nieuweschoot Nij Altoenae Nij Beets Nijega Nijehaske Nijemirdum Nijhuizum Nijland Noardburgum Oene Oentsjerk Offingawier Oldeouwer Olterterp Oosterbierum Oosterend Oosternijkerk Oosterzee Oosthem Oostrum Opeinde Oppenhuizen Oranjewoud Oudebildtzijl Oudega Oudega Oudega Oudehaske Oudehorne Oudemirdum Oudeschoot Oudwoude Ouwster-Nijega Ouwsterhaule Paesens Parrega Peins Piaam Pietersbierum Pingjum Poppenwier Raard Raerd Readtsjerk Reahûs Reduzum Reitsum Ried Rien Rijs Rinsumageast Rohel Rotstergaast Rotsterhaule Rottevalle Rottum Ruigahuizen Ryptsjerk Sandfirden Schalsum Scharnegoutum Scharsterbrug Schettens Schiermonnikoog Schraard Sexbierum Sibrandabuorren Sibrandahûs Siegerswoude Sint Nicolaasga Sintjohannesga Skingen Slappeterp Sloten Smalle Ee Smallebrugge Snakkerburen Sneek Snikzwaag Sondel Spannum St.-Annaparochie St.-Jacobiparochie Stavoren Stiens Striep Stroobos Sumar Surhuisterveen Surhuizum Suwâld Swichum Teerns Terband Terherne Terkaple Ternaard Teroele Tersoal Terwispel Tijnje Tirns Tjalhuizum Tjalleberd Tjerkgaast Tjerkwerd Triemen Twijzel Twijzelerheide Tytsjerk Tzum Tzummarum Uitwellingerga Ureterp Vaassen Veenklooster Vegelinsoord Vlieland Vrouwenparochie Waaksens Waaxens Wâlterswâld Wânswert Warfstermolen Warns Warstiens Warten Weidum Wergea West-Terschelling Westergeest Westhem Westhoek Wetsens Wier Wierum Wijckel Wijnaldum Wijnjewoude Winsum Wirdum Witmarsum Wiuwert Wjelsryp Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Wyns Wytgaard Ypecolsga Ysbrechtum Zurich Zwaag Zwagerbosch Zweins


Alle postcodes in Friesland


1620 1621 1622 1623 1624 1625 1627 1628 1689 1695 1794 8160 8161 8162 8166 8167 8170 8171 8172 8400 8401 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 8411 8412 8413 8414 8415 8440 8441 8442 8443 8444 8445 8446 8447 8448 8449 8451 8452 8453 8454 8455 8456 8457 8458 8459 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468 8469 8490 8491 8493 8494 8495 8497 8500 8501 8502 8503 8505 8506 8507 8508 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517 8520 8521 8522 8523 8524 8525 8526 8527 8528 8529 8530 8531 8532 8534 8535 8536 8537 8538 8539 8541 8542 8550 8551 8552 8553 8554 8556 8560 8561 8563 8564 8565 8566 8567 8571 8572 8573 8574 8576 8581 8582 8583 8584 8600 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8611 8612 8613 8614 8615 8616 8617 8618 8620 8621 8622 8623 8624 8625 8626 8627 8628 8629 8631 8632 8633 8644 8647 8650 8651 8658 8700 8701 8702 8710 8711 8713 8715 8721 8722 8723 8724 8741 8742 8743 8744 8745 8746 8747 8748 8749 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8761 8762 8763 8764 8765 8766 8771 8772 8773 8774 8775 8782 8821 8822 8823 8857 8860 8861 8862 8871 8872 8880 8881 8882 8883 8884 8885 8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8899 8900 8901 8902 8903 8911 8912 8913 8914 8915 8916 8917 8918 8919 8921 8922 8923 8924 8925 8926 8927 8931 8932 8933 8934 8935 8936 8937 8938 8939 8941 9000 9001 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9011 9012 9013 9014 9060 9061 9062 9063 9064 9067 9073 9074 9079 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 9091 9100 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9111 9112 9113 9114 9121 9122 9123 9124 9125 9131 9132 9133 9134 9135 9136 9137 9138 9141 9142 9143 9144 9145 9146 9147 9148 9150 9151 9152 9153 9154 9155 9156 9160 9161 9162 9163 9164 9166 9171 9172 9173 9174 9175 9176 9177 9178 9200 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9211 9212 9213 9214 9215 9216 9217 9218 9219 9221 9222 9223 9230 9231 9233 9240 9241 9243 9244 9245 9246 9247 9248 9249 9250 9251 9254 9255 9256 9257 9258 9260 9261 9262 9263 9264 9265 9269 9270 9271 9280 9281 9283 9284 9285 9286 9287 9288 9289 9290 9291 9292 9293 9294 9295 9296 9297 9298 9299 9851 9852 9853 9871 9872 9873